fmffjmhjj

L E G E A 556 privind infiintarea

INSTITUTULREVOLUTIEIROMANEDIN DECEMBRIE1989
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Art.1. – (1) Se infiinteaza Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Institut, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica.
(2) Sediul Institutului este in Municipiul Bucuresti.
Art.2. – Institutul are ca obiect de activitate analiza stiintifica a premiselor, desfasurarii si efectelor – in plan politic, economic, social – ale Revolutiei Romane din Decembrie 1989, in scopul realizarii unei imagini documentare, obiective si cuprinzatoare asupra acestui eveniment cardinal din istoria contemporana a tarii noastre.
Art.3.- Pentru realizarea obiectului de activitate si scopului activitatii sale, Institutul organizeaza culegerea, arhivarea, cercetarea si publicarea documentelor referitoare la Revolutia Romana din Decembrie 1989, avand urmatoarele atributii principale: 1. in domeniul documentarii:
a) solicita si achizitioneaza contra cost, respectiv primeste prin transfer sau ca donatie, orice marturie, publicatie ori document al Revolutiei romane din decembrie 1989 sau despre aceasta;
b) organizeaza sub egida proprie si coordoneaza arhiva, biblioteca, precum si un muzeu national al Revolutiei romane din decembrie 1989, prin preluarea documentelor despre aceasta, existente in original sau in copie, pe orice tip de support, de la alte institutii ale statului care au intreprins studii si cercetari privind acest eveniment;
c) constituie un fond public documentar cuprinzand publicatii, carti, colectii de reviste, ziare, manifeste, imagini foto si video si orice alte inscrisuri legate de premisele, desfasurarea propriu-zisa si evocarea Revolutiei romane din decembrie 1989.
2. in domeniul cercetarii:
a) efectueaza studii si cercetari, in tara si in strainatate, pentru aprofundarea premiselor interne si a conjuncturii internationale in care a avut loc Revolutia romana din decembrie 1989;
b) dezvolta relatii de colaborare si de comunicare cu persoane si institutii, din tara si din strainatate, care sunt preocupate de cunoasterea si reflectarea Revolutiei romane din decembrie 1989, instituind un parteneriat activ cu societatea academica si civila;
c) sistematizeaza din punct de vedere tematic si problematic, dupa rigori stiintifice, fondul documentar si arhivistic pe care-l constituie in legatura cu desfasurarea Revolutiei romane din decembrie 1989.
3. in domeniul comunicarii:
a) finanteaza editarea si reeditarea, tiparirea si publicarea, pe orice tip de support, a unor memorii, carti, studii, articole, colectii de documente scrise, fotografice si audiovizuale privitoare la Revolutia romana di decembrie 1989;
b) organizeaza reuniuni si colocvii consacrate Revolutiei romane din decembrie 1989 si reprezinta cercetarea romaneasca in acest domeniu la intalnirile stiintifice nationale si internationale;
c) sprijina conceptual, metodologic si material, in limita sumelor alocate prin buget, proiecte si programe ale organizatiilor societatii civile si asociatiilor de revolutionari, consacrate studierii si/sau evocarii Revolutiei romane din decembrie 1989.
Art.4.- In cadrul Institutului se constituie:
a) Colegiul National al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Colegiu national, ca organ deliberativ de conducere a Institutului, cu mandat permanent, format dintr-un numar de 25 de personalitati reprezentative si recunoscute ale Revolutiei romane din decembrie 1989.
Membrii Colegiului national sunt desemnati de catre Presedintele Romaniei, cu consultarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989 ;
b) Consiliul Stiintific al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Consiliul stiintific, ca organ consultativ stiintific al Institutului, format dintr-un numar de pana la 21 de membri, desemnati de Colegiul national, prin consultarea Academiei Romane si a Ministerului Educatiei si Cercetarii.
Art.5.- (1) Institutul este condus de un presedinte, ales de Colegiul national dintre personalitatile care au avut un rol de prima marime in desfasurarea Revolutiei romane din decembrie 1989. Atributiile presedintelui sunt stabilite de Colegiul national.
(2) Colegiul national numeste ca organe executive un director general, ajutat de un director general adjunct, pe o perioada de 5 ani. Acestia sunt alesi dintre membrii Colegiului national si ai Consiliului stiintific ale Insitutului, la recomandarea presedintelui.
(3) Directorul general si directorul general adjunct ai Institutului sunt incadrati si salariati la nivelul functiilor asimilate celor de secretar de stat si, respectiv, de subsecretar de stat.
(4) Directorul general are urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza si conduce intreaga activitate a Institutului;
b) este ordonator de credite, in conditiile legii;
c) asigura gestionarea fondurilor banesti si a patrimoniului Institutului, potrivit legii;
d) aproba bilantul contabil si contul de executie bugetara;
e) numeste si destituie, potrivit legii, personalul Institutului.
(5) Directorul general adjunct coordoneaza activitatea de cercetare, respectiv Consiliul stiintific, fiind inlocuitorul de drept al directorului general si exercitand atributiile delegate de acesta.
Art. 6. – (1) Numarul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 25, exclusiv directorul general si directorul general adjunct.
(2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.
(3) Structura organizatorica, atributiile personalului si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului se aproba de Colegiul national, la propunerea presedintelui.
Art. 7. – Pentru indeplinirea obiectivelor sale Institutul colaboreaza cu Academia Romana, cu institutii guvernamentale, precum si cu asociatii si organizatii ale societatii civile care au preocupari legate de studierea Revolutiei romane din decembrie 1989.
Art. 8. – (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului.
(2) Veniturile proprii se obtin din activitati realizate direct de Institut, dupa cum urmeaza:
a) editarea si vanzarea de carti, publicatii, lucrari si studii de specialitate;
b) cofinantari de programe si proiecte;
c) studii, proiecte si prestari de servicii;
d) exploatarea bunurilor pe care le are in administrare;
e) sponsorizari si donatii, in conditiile legii;
f) alte activitati specifice realizate de Institut, inclusiv prin incheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.
Art.9 – (1) Pentru perioada de functionare din anul 2004 finantarea cheltuielilor necesare infiintarii, organizarii si functionarii Institutului se asigura integral de la bugetul de stat;
(2) Fondurile necesare finantarii cheltuielilor prevazute la alin.1 se asigura din fondul de rezerva bugetara, la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2004.
Art.10 – Se autorizeaza Regia Autonoma “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” sa asigure spatiul necesar organizarii si functionarii Institutului, in conditiile legii.
Art.11 – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art.14 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, nr.341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.654 din 20 iulie 2004.